Ogólne Warunki Sprzedaży

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują w odniesieniu do wszystkich zamówień i wszystkich umów sprzedaży towarów oferowanych przez spółkę pod firmą Plastpipe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, chyba że ich zastosowanie zostanie wprost wyłączone przez strony umowy lub niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie zostały Kupującemu doręczone w sposób opisany poniżej.

Wydanie towarów przez spółkę pod firmą Plastpipe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie oznacza akceptacji warunków handlowych Kupującego. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją OWS, o ile mógł się wcześniej z nimi zapoznać.


§ 1
Postanowienia Ogólne


1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży oraz dostawy towarów oferowanych przez spółkę pod firmą: Plastpipe Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą w Czarnkowie, przy ul. Chodzieskiej 31, 64-700 Czarnków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000410053, NIP: 879-266-71-48, REGON: 341241892.

2. Poniższym pojęciom nadano następujące znaczenie:

2.1. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;

2.2. Sprzedawca – Plastpipe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Czarnkowie, przy ul. Chodzieskiej 31, 64-700 Czarnków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000410053, NIP: 879-266-71-48, REGON: 341241892;

2.3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą z wyłączeniem osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2.4. Strony – łącznie Sprzedawca i Kupujący;

2.5. Towar – rzeczy ruchome sprzedawane przez Sprzedawcę
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wyprodukowane przez Sprzedawcę lub producenta zewnętrznego;

2.6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.7. Siła wyższa – zdarzenie nieprzewidziane, niezależne od woli Stron, występujące po zawarciu Umowy, któremu Strona nie może zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności, np. klęski żywiołowe, akty terroru, wypadki, eksplozje, awarie jądrowe, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wojna, pandemia, kwarantanna lub izolacja wprowadzona przez władze państwowe lub lokalne lub inne podobne obostrzenia, mobilizacja, działania wojenne, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz, niska dostępność surowców, opóźnienia w transporcie;

2.8. Kodeks Cywilny lub k.c. – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 9.06.2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360
z późniejszymi zmianami);

2.9. Oferta – oświadczenie woli Sprzedawcy, skierowane do oznaczonego Kupującego, zawierające co najmniej określenie Towarów, cen jednostkowych, ceny całkowitej, możliwy termin realizacji oraz termin ważności Oferty;

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego akceptujące Ofertę, złożone w terminie jej ważności lub wyrażające wolę Kupującego nabycia Towaru na warunkach określonych w wyniku zakończonych negocjacji Stron;

2.11. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą
i Kupującym, zawierana po złożeniu Zamówienia przez Kupującego
i złożeniu przez Sprzedającego Potwierdzenia zamówienia;

2.12 Potwierdzenie zamówienia – oświadczenie woli Sprzedawcy
o przyjęciu do realizacji Zamówienia, oznaczające zawarcie Umowy, złożone Kupującemu za pomocą korespondencji e-mail nadanej na adres,
z którego złożono Zamówienie.

2.13. Zamówiony towar – Towar, będący przedmiotem zawartej przez Strony Umowy.

3. OWS stanowią integralną część Umowy zawartej przez Sprzedawcę
z Kupującym, której przedmiotem są Towary, chyba że Umowa stanowi inaczej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a OWS, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia Umowy.

4. Kupujący jest związany warunkami OWS, jeżeli zostały mu one doręczone przed zawarciem Umowy. Sprzedawca udostępnia OWS Kupującemu przed zawarciem Umowy w taki sposób, aby mógł on przechowywać OWS i odtwarzać w zwykłym toku czynności, w szczególności jako załącznik do wiadomości e-mail. Kupujący jest związany OWS od chwili ich doręczenia. Jeżeli nie wyraża zgody na ich postanowienia, nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy. Wystarczy jednokrotne doręczenie OWS Kupującemu. Raz doręczone OWS wiążą Kupującego także co do przyszłych zapytań ofertowych, Ofert i Umów, choćby OWS nie zostały mu ponownie doręczone.

5. Zapytania ofertowe oraz Zamówienia w imieniu Kupującego może składać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji Kupującego zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa lub osoba upoważniona przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zażądania wykazania odpowiedniego umocowania do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Kupującego na każdym etapie kontaktu, a w szczególności przed zawarciem Umowy i po jej zawarciu.


§ 2
Zawarcie Umowy


1. Wszystkie Oferty Sprzedawcy są niezobowiązujące. Dane i załączniki dostarczone przez Sprzedawcę mają charakter informacyjny i nie są dla Sprzedawcy wiążące. Sprzedawcę wiążą dopiero warunki wyrażone w Potwierdzeniu zamówienia, za wyjątkiem terminu realizacji Zamówienia oraz z zastrzeżeniem ust. 19 poniżej.

2. Reklamy, katalogi, broszury, cenniki, Oferty i inne ogłoszenia o Towarach Sprzedawcy skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani OWS, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.

3. O ile nie oznaczono inaczej, ceny zawarte w cenniku produktów,
Ofertach, Potwierdzeniach zamówienia i innych informacjach są cenami netto bez należnego podatku VAT, który zostanie doliczony do ceny sprzedaży w aktualnie obowiązującej wysokości.

4. Umowa może być zawierana w trybie negocjacyjnym lub w trybie ofertowym.

5. Tryb ofertowy inicjuje skierowanie przez Kupującego do Sprzedawcy zapytania ofertowego.

6. Zapytania ofertowe mogą być złożonejedynie w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, na jeden z adresów wskazanych na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.plastpipe.pl (zakładka Kontakt).

7. Zapytanie ofertowe powinno określać dokładną nazwę i adres Kupującego, rodzaj
i ilość zamawianego Towaru oraz preferowany termin i miejsce dostawy.

8. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, Sprzedawca przygotowuje Ofertę.

9. Oferta wysłana będzie na adres e-mail, z którego zostało złożone zapytanie ofertowe.

10. Sprzedawca prześle Kupującemu Ofertę w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu zapytania ofertowego. Naruszenie tego terminu nie rodzi żadnych skutków prawnych.

11. W oparciu o otrzymaną od Sprzedawcy Ofertę, Kupujący może złożyć Zamówienie.

12. Zamówienie składa się w sposób określony w ust. 6 powyżej.

13. Oświadczenie woli Kupującego, które zostanie złożone w odpowiedzi na Ofertę, ale przy tym w jakimkolwiek zakresie będzie modyfikowało jej treść lub zostanie złożone po terminie wskazanym w Ofercie, nie będzie uważane za Zamówienie lecz za rozpoczęcie negocjacji (otwarcie trybu negocjacyjnego).

14. Strony mogą prowadzić negocjacje zmierzające do zawarcia Umowy niezależnie od trybu ofertowego. Jeżeli prowadzone przez Strony negocjacje zakończą się uzgodnieniem warunków Umowy, Kupujący złoży Zamówienie zgodne z wynegocjowanymi warunkami. Do Zamówienia złożonego w tym trybie także stosuje się ust. 6 powyżej.

15. Momentem zawarcia Umowy jest złożenie przez Sprzedawcę Potwierdzenia zamówienia, chyba że z treści umowy ramowej lub innego porozumienia zawartego pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą wynika inaczej.

16. Potwierdzenie zamówienia stanowi prawo, lecz nie obowiązek Sprzedawcy. W szczególności, jeżeli wartość Zamówienia przekracza limit kredytu kupieckiego udzielonego Sprzedawcy przez Kupującego, Sprzedawca może uzależnić Potwierdzenie zamówienia od dokonania spłaty wcześniej udzielonego kredytu kupieckiego w całości lub w części.

17. Kupujący dokonuje Potwierdzenia zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia. Brak Potwierdzenia zamówienia w tym terminie oznacza, że Umowa nie została zawarta.

18. W Potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca określa w szczególności cenę sprzedaży oraz przewidywany termin realizacji Zamówienia. Może on różnić się od terminu realizacji Zamówienia wskazanego w Ofercie, jeżeli zmiana nie wynika z okoliczności leżących po stronie Sprzedawcy.

19. Cena sprzedaży określona w Ofercie lub Potwierdzeniu zamówienia nie jest ostateczna. Jeżeli pomiędzy datami składania Oferty, Potwierdzenia zamówienia oraz rzeczywistym wyprodukowaniem Zamówionego towaru nastąpi wzrost cen surowców, materiałów, kosztów robocizny lub stawek transportowych czy też kosztów ubezpieczenia, Sprzedawca będzie miał prawo podnieść cenę sprzedaży proporcjonalnie do wzrostu wartości tych kosztów albo – według swego wyboru – o wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. inflacja), publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Zmiana ceny w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

§ 3
Warunki dostawy

1.Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa jest realizowana poprzez odbiór Zamówionego towaru z magazynu Sprzedawcy przy ul. Chodzieskiej 31 w Czarnkowie. Sprzedawca przygotuje Zamówiony towar do odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Odbiór Towaru częściami lub przed terminem wymaga uzgodnienia ze Sprzedawcą (Działem Sprzedaży). Do Kupującego i na jego koszt należy zapewnienie odpowiedniego środka transportu. Załadunek wykonuje Sprzedawca. Ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty Towaru przechodzi na Kupującego w momencie zakończenia załadunku.

2. Wskazany w Ofercie lub Potwierdzeniu zamówienia termin realizacji jest szacunkowy, uznawany za orientacyjny i nie może być traktowany jako termin ostateczny. Zmiana tego terminu nie stanowi zmiany Umowy. Sprzedawca jednak zobowiązuje się do czynienia wszelkich starań w celu jego dotrzymania. Termin odbioru Zamówionego Towaru wyznacza Sprzedawca. Co najmniej na 3 dni przed tym terminem Sprzedawca poinformuje Kupującego o terminie odbioru Zamówionego Towaru w drodze korespondencji e-mail przesłanej na adres, z którego Strony dotychczas prowadziły komunikację. W razie braku odbioru Zamówionego towaru w terminie określonym wyżej, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w kwocie 1% wartości netto oczekującego na odbiór Zamówionego towaru za każdy dzień opóźnienia. Sprzedawca może dochodzić odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej.

3. Jeżeli Strony w Umowie uzgodniły, że Sprzedawca we własnym zakresie zapewni dostawę Towarów do oznaczonego przez Kupującego miejsca, wówczas Sprzedawca poinformuje Kupującego o dacie dostawy z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego. Do obowiązków Kupującego należy rozładunek Towarów własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi. Ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty Towaru przechodzi na Kupującego w momencie rozpoczęcia rozładunku. Ryzyko uszkodzenia środków transportu w czasie rozładunku obciąża Kupującego. Kupujący nie może odmówić przyjęcia częściowych dostaw Towarów. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Zamówionego towaru w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę. W razie braku odbioru Zamówionego towaru, stosuje się odpowiednio postanowienie o karze umownej wyrażone w ust. 2 powyżej, a Kupujący jest nadto zobowiązany, na pierwsze żądanie Sprzedawcy, do zwrotu wszelkich kosztów transportu, które w związku z próbą dostawy poniósł Sprzedawca.

4. Jeżeli odbioru Zamówionego towaru dokonuje przedstawiciel Kupującego, powinien okazać pisemne upoważnienie do odbioru Zamówionego towaru i faktury. W razie braku stosownego upoważnienia, Sprzedawca ma prawo nie wydać Zamówionego towaru przedstawicielowi Kupującego. W takim wypadku Kupujący popada w zwłokę, a Sprzedawca może naliczyć karę umowną, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej.

5. Kupujący lub jego przedstawiciel mają obowiązek sprawdzenia w trakcie odbioru ilości i rodzaju Zamówionego towaru oraz pisemnego potwierdzenia dokonania jego odbioru.

6. Wszelkie braki ilościowe Zamówionego towaru lub jego widoczne uszkodzenia powinny zostać stwierdzone pisemnie na dokumencie potwierdzającym odbiór Zamówionego towaru. W razie braku takich zastrzeżeń, Zamówiony towar poczytuje się za wolny od wad.

7. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy
z jakiegokolwiek tytułu, Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją wszystkich lub niektórych dostaw do czasu uregulowania płatności.

8. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku bezskutecznego upływu terminu odbioru Zamówionego towaru. Dotyczy to zarówno przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jak i przypadku o którym mowa w ust. 3 powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie kolejnych 120 dni od ostatniego dnia terminu odbioru Zamówionego towaru. Jeżeli odbiór Zamówionego towaru ma nastąpić częściami, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy także co do nieodebranej części Zamówionego towaru.


§ 4
Warunki płatności


1. Zapłata ceny sprzedaży  następuje na podstawie faktury VAT.

2. Sprzedawca, w dacie odbioru Zamówionego towaru przez Kupującego wystawi
i doręczy Kupującemu fakturę VAT w wersji elektronicznej za pomocą korespondencji
e-mail przesłanej na adres, z którego Strony dotychczas prowadziły komunikację lub doręczy ją Kupującemu w formie papierowej wraz z Zamówionym towarem. Brak odbioru towaru przez Kupującego nie stanowi przeszkody do wystawienia faktury VAT. W takiej sytuacji fakturę VAT wystawia się w dniu, w którym Kupujący powinien Zamówiony towar odebrać.

3. Zapłata ceny sprzedaży następuje w terminie i kwocie określonej na fakturze VAT wystawionej przez Sprzedawcę. Kupujący dokonuje płatności w walucie i na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie własność Zamówionego towaru aż do czasu uiszczenia przez Kupującego ceny sprzedaży w całości. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny sprzedaży, wówczas Sprzedawca może zażądać od Kupującego zwrotu Zamówionego towaru, odebrać od Kupującego Zamówiony towar a także żądać wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie.

6. Sprzedawca ma prawo żądać przedpłaty za Zamówiony towar w całości lub częściowo dla zabezpieczenia swojej dostawy.

7. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty faktury w terminie lub dokona płatności niepełnej, ciążą na nim również wszystkie wewnętrzne lub zewnętrzne koszty pozasądowej windykacji.

8. W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości maksymalnej.


§ 5
Ograniczenie odpowiedzialności


1. Sprzedawca nie odpowiada za skutki wywołane działaniem Siły wyższej, w szczególności za opóźnienie dostawy lub niemożliwość wykonania Umowy. Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie lub poprzez wiadomość elektroniczną (np. e-mail, SMS, itp.) o niezdolności do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy spowodowanych działaniem Siły wyższej. Termin wykonania zobowiązań Sprzedawcy ulega zawieszeniu na czas trwania Siły wyższej.

2. Jeżeli czas trwania Siły wyższej przekracza 30 dni, każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do części Zamówionych towarów, które nie zostały dostarczone. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w terminie kolejnych 14 dni od dnia, w którym Strona dowiedziała się o istnieniu Siły wyższej.

3. Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę zysków, zmniejszenie produkcji, sprzedaży lub przychody, szkody pośrednie, przeszkody w wykonywaniu zobowiązań wobec osób trzecich lub utratę korzyści wynikających z Umowy. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy za wszelkie szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub w związku z jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy, niezależnie od tego, czy podstawa roszczenia jest zawarta w Umowie,
w czynach niedozwolonych, czy też z jakiejkolwiek innej podstawy prawnej, w żadnym wypadku nie może przekroczyć całkowitej kwoty 10% ceny sprzedaży netto (bez podatku VAT) rzeczywiście zapłaconej przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli Kupujący poniósł szkodę
z powodu rażącego zaniedbania lub umyślnego uchybienia Sprzedawcy.

4. Żądanie zapłaty odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu Kupujący jest uprawniony zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kupujący traci prawo do odszkodowania jeżeli nie zgłosił żądania zapłaty w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 3 miesięcy od dnia dostawy całości Zamówionego towaru lub tej części Zamówionego towaru, z którą związane jest żądanie.

§ 6
Gwarancja i reklamacja


1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że dostarczony Towar spełnia kryteria określone
w  specyfikacji.

2. Sprzedawca gwarantuje, że sprzedawane przez niego Towary zachowają właściwości określone przez producenta przez 12 miesięcy od dnia ich dostawy, chyba że ustalono inaczej.

3. Sprzedawca w ramach gwarancji odpowiada za wady tkwiące
w dostarczonym Towarze w chwili przejścia ryzyka ich uszkodzenia, zniszczenia lub utraty na Kupującego, jeżeli wada ujawniła się w terminie obowiązywania gwarancji.

4. Jeżeli Kupujący zaniedba kontrolę lub złoży reklamację stwierdzonej lub stwierdzalnej wady po terminie, o którym mowa w ust. 12 poniżej, dostarczony Towar uważa się za wolny od wad. To samo dotyczy przypadku omyłkowej (błędnej) dostawy.

5. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z zaleceniami i instrukcjami lub informacjami Sprzedawcy i producenta dotyczącymi dostarczonego Towaru, umieszonymi na stronie internetowej Sprzedawcy. Zalecenia i instrukcje dotyczące Towarów produkowanych przez Sprzedawcę znajdują się na stronie www.plastpipe.pl lub są dostępne na indywidualne zapytanie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w szczególności dotyczących właściwości Towaru, sposobu jego wykorzystania lub montażu, Kupujący jest zobowiązany do zapytania Sprzedawcy o zalecenia lub instrukcje. Korzystanie z dostarczonego Towaru przez Kupującego niezgodnie z zaleceniami lub instrukcjami Sprzedawcy lub producenta, a także zaniechanie złożenia zapytania o zalecenia lub instrukcje wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji.

6. Jeżeli w ramach swoich obowiązków Sprzedawca dostarczył, zamiast Towarów wadliwych, Towary wolne od wad albo dokonał istotnych napraw Towarów, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Towarów wolnych od wad lub zwrócenia naprawionych Towarów.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy za pomocą korespondencji e-mail na adres zamowienia@plastpipe.pl  lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, wypełniając protokół reklamacyjny lub za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie

https://plastpipe.pl/dokumenty/formularz-reklamacji/

9. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej: nazwę reklamowanego Towaru,
a jeśli posiada, to także numer katalogowy, liczbę reklamowanych sztuk, nr partii wyrobu, wskazanie osoby do kontaktu w sprawie reklamacji, dokładne dane składającego reklamację oraz dokładny opis wady Towaru. Do reklamacji należy dołączyć kopię faktury stanowiącej podstawę nabycia reklamowanego Towaru oraz stosowną dokumentację zdjęciową.

10. W przypadku uchybienia wymogom opisanym w pkt. 9. Sprzedawca jest uprawniony do wezwania Kupującego do uzupełnienia reklamacji. W przypadku nieuzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni Sprzedawca jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania oraz odrzucenia reklamacji w przypadku jej uzupełnienia po terminie.

11. Kupujący nie ma prawa wstrzymać jakiejkolwiek płatności ze względu na złożenie reklamacji, chyba że reklamacja została wcześniej uznana przez Sprzedawcę, który określił wysokość zatrzymanej kwoty.

12. Kupujący traci wszelkie roszczenia wynikające z wad Towaru (w tym roszczenia odszkodowawcze oraz wynikające z gwarancji), jeżeli nie złoży reklamacji w terminie pięciu Dni roboczych od dnia ich wykrycia, nie później niż w ostatnim dniu trwania okresu gwarancji.

13. Kupujący traci wszelkie roszczenia wynikające z braku ilościowego Towaru oraz widocznych uszkodzeń Towaru w przypadku zaniechania wypełnienia obowiązku,
o którym mowa w § 3 pkt 6 OWS.

14. Kupujący ma obowiązek zaprzestać używania reklamowanego Towaru niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia wady, chyba że uzgodni ze Sprzedawcą inne rozwiązanie. Sprzedawca może poddać inspekcji reklamowany Towar w siedzibie Kupującego. Kupujący nie jest uprawniony do zwrotu zareklamowanego Towaru Sprzedawcy bez jego pisemnej zgody, a w szczególności przed rozpatrzeniem reklamacji. W przypadku gdy Sprzedawca nie jest producentem reklamowanego Towaru, Kupujący w żadnym wypadku nie jest uprawniony do dokonania zwrotu bezpośrednio producentowi.

15. Sprzedawca jest zobowiązany rozpoznać reklamację i powiadomić Kupującego
o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Sprzedawca wezwał Kupującego do uzupełnienia reklamacji termin na rozpatrzenie reklamacji ulega zawieszeniu i biegnie ponownie od dnia uzupełnienia reklamacji przez Kupującego zgodnie z wezwaniem Sprzedawcy. Jeżeli rozpoznanie reklamacji uzależnione jest od decyzji producenta Towaru, do czasu rozpoznania reklamacji nie wlicza się czasu oczekiwania na wydanie opinii przez producenta.

16. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może, według swego uznania, wymienić Towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego Towaru, usunąć wady Towaru lub zwrócić równowartość ceny, jaką Kupujący zapłacił za reklamowany Towar. Załatwienie reklamacji w opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.

17. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń
z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez niego wszelkich zaległych płatności wobec Sprzedawcy.


§ 7
Rozwiązanie Umowy


1. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania dostaw Zamówionego towaru oraz
– według własnego wyboru – do odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy
w trybie natychmiastowym w przypadku zaistnienia któregokolwiek z następujących zdarzeń:

  1. 1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Kupującego zobowiązań wynikających z Umowy;
  1. 2. zaprzestanie działalności przez Kupującego, wszczęcie likwidacji lub likwidacja działalności, w tym faktyczne zaprzestanie działalności;
  1. 3. opóźnienie przez Kupującego w płatności jakiejkolwiek należności dłuższe niż 7 dni;
  1. 4. wszczęcie wobec Kupującego postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;
  1. 5. wszczęcie wobec Kupującego jakiegokolwiek postępowania sądowego, administracyjnego, zabezpieczającego lub egzekucyjnego, które w jakimkolwiek stopniu może wpłynąć na wykonanie zobowiązań przez Kupującego.

2. Kupujący ma obowiązek zawiadomienia Sprzedawcy o wystąpieniu okoliczności mogącej wpłynąć na jego zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, a w szczególności o każdej z okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej, niezwłocznie, nie  później niż w terminie 5 dni od dnia wystąpienia tej okoliczności.

3. Sprzedawca ma prawo skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, po uprzednim wezwaniu Kupującego do przedstawienia pisemnych wyjaśnień odnośnie zdarzeń stanowiących podstawę odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy. Kupujący ma obowiązek przedstawić pisemne wyjaśnienia w terminie 7 dni od doręczenia mu wezwania.

4. Sprzedawca ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 90 dni od dnia powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o wystąpieniu co najmniej jednej
z okoliczności określonych w ust. 1. Dla skuteczności złożonego oświadczenia
o  odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu Umowy ma znaczenie jedynie fakt uprzedniego wezwania Kupującego do przedstawienia pisemnych wyjaśnień odnośnie zdarzeń stanowiących podstawę odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy. Nie ma znaczenia treść ani sam fakt złożenia pisemnych wyjaśnień przez Kupującego. Skorzystanie z uprawnień o których mowa w ust. 1 powyżej zależy wyłącznie od woli Kupującego i wystąpienia którejkolwiek z okoliczności tam wskazanych.

5. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyżej stanowi odstąpienie
z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

6. Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy nie ma wpływu na wykonanie przez Kupującego obowiązku zapłaty za już dostarczone Towary przez Sprzedawcę.
W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy Kupujący ma obowiązek odebrania ze wskazanego magazynu Sprzedawcy Towarów wyprodukowanych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy zgodnie
z zaakceptowanym zamówieniem i zapłaty ceny za te Towary na podstawie wystawionej faktury VAT.

7. Kupujący nie może odstąpić od umowy po złożeniu Zamówienia bez zgody Sprzedawcy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 powyżej.

8. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone co najmniej w formie dokumentowej.


§ 8
Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych OWS mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Strony zobowiązują się do zachowania poufności co do wszystkich okoliczności dotyczących zawarcia i wykonania Umowy, w tym wszelkich informacji o prowadzonych negocjacjach oraz o warunkach zawartej Umowy. Nadto, Kupujący zobowiązuje się do nierozpowszechniania nieprawdziwych informacji o Sprzedawcy, ani o Towarach, które Sprzedawca oferuje. Powyższe obowiązki nie doznają ograniczenia w czasie, zaś złamanie któregokolwiek z nich przez Kupującego będzie skutkowało naliczeniem przez Sprzedawcę kary umownej w kwocie po 100.000,00 zł liczonej osobno za każde naruszenie, a Sprzedawca będzie mógł dochodzić odszkodowania przenoszącego wartość tej kary.

3. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

4. Kupujący niezwłocznie zawiadomi Sprzedawcę w formie pisemnej o każdej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na uprzednio wskazane adresy uważane są za skuteczne.

5. Zmiana Umowy wymaga zachowania takiej formy, w jakiej Umowę zawarto, pod rygorem nieważności.

6. Kupującemu nie przysługuje wobec Sprzedawcy prawo złożenia oświadczenia
o potrąceniu. Kupujący nie może, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, przenosić na osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy.

7. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem Umowy. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sporu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo według siedziby Sprzedawcy.

8. Sprzedawca może w dowolnej chwili zmienić OWS bez zgody Kupującego. Zmienione OWS wiążą Kupującego od chwili ich doręczenia Kupującemu, jednakże tylko co do Umów zawartych w przyszłości.

9. OWS w powyższym brzmieniu obowiązują od dnia 28.11.2022